Účtovný výkaz

FEAG SLK Elektro s.r.o. (IČO: 31420150) vykonala dňa 10.03.2020 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2019-01 do 2019-12.

Príloha k účtovnej závierke POD.PDFPOD_2020398941_IR_2019_2326524_3357018.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 7416 331 132,001 176 068,005 155 064,003 650 772,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 2121 981 990,001 166 942,00815 048,00254 426,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)380 360,0064 508,0015 852,0030 151,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/40,000,000,000,00
Softvér (013) - /073, 091A/580 360,0064 508,0015 852,0030 151,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/60,000,000,000,00
Goodwill (015) - /075, 091A/70,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/80,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/90,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/100,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)111 320 130,001 102 434,00217 696,00224 275,00
Pozemky (031) - /092A/12265,000,00265,00265,00
Stavby (021) - /081, 092A/13273 930,00196 226,0077 704,0085 582,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/141 038 996,00906 208,00132 788,00137 609,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17819,000,00819,00819,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/186 120,000,006 120,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/190,000,000,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)21581 500,000,00581 500,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/220,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/230,000,000,000,00
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/240,000,000,000,00
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/250,000,000,000,00
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/260,000,000,000,00
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/27581 500,000,00581 500,000,00
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/280,000,000,000,00
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/290,000,000,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)300,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/310,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/320,000,000,000,00
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71334 315 719,009 126,004 306 593,003 378 576,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)341 135 575,009 126,001 126 449,00405 599,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/351 135 575,009 126,001 126 449,00405 599,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/360,000,000,000,00
Výrobky (123) - /194/370,000,000,000,00
Zvieratá (124) - /195/380,000,000,000,00
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/390,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/400,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)4147 100,000,0047 100,0042 273,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)420,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/430,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/440,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/450,000,000,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)460,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/470,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/480,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A490,000,000,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)500,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/510,000,000,000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)5247 100,000,0047 100,0042 273,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)532 822 560,000,002 822 560,002 722 030,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)541 223 724,000,001 223 724,001 853 607,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/5572 036,000,0072 036,00667 806,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/560,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/571 151 688,000,001 151 688,001 185 801,00
Čistá hodnota zákazky (316A)581 400 782,000,001 400 782,00863 310,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/590,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/600,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/610,000,000,000,00
Sociálne poistenie (336) - /391A/620,000,000,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/63194 915,000,00194 915,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)640,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/653 139,000,003 139,005 113,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)660,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/670,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/680,000,000,000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)690,000,000,000,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/700,000,000,000,00
Finančné účty r. 72 + r. 7371310 484,000,00310 484,00208 674,00
Peniaze (211, 213, 21X)722 975,000,002 975,003 542,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73307 509,000,00307 509,00205 132,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7433 423,000,0033 423,0017 770,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)750,000,000,000,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)7633 423,000,0033 423,0017 770,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)770,000,000,000,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)780,000,000,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141795 155 064,003 650 772,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100801 481 987,001 306 137,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)816 639,006 639,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)826 639,006 639,00
Zmena základného imania +/- 419830,000,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)840,000,00
Emisné ážio (412)850,000,00
Ostatné kapitálové fondy (413)860,000,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 8987664,00664,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)88664,00664,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)890,000,00
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92900,000,00
Štatutárne fondy (423, 42X)910,000,00
Ostatné fondy (427, 42X)920,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)930,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)940,000,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)950,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)960,000,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99971 098 834,00918 917,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)981 098 834,00918 917,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)990,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100375 850,00379 917,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 1401013 673 077,002 344 635,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)1023 906,002 255,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)1030,000,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1040,000,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1050,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)1060,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1070,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1080,000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1090,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)1100,000,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)1110,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)1120,000,00
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)1130,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1143 906,002 255,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)1150,000,00
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1160,000,00
Odložený daňový záväzok (481A)1170,000,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 12011844 363,0044 363,00
Zákonné rezervy (451A)1190,000,00
Ostatné rezervy (459A, 45X)12044 363,0044 363,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)1210,000,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)1223 038 614,002 036 001,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)1232 101 653,001 021 575,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)12410 054,005 000,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1250,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1262 091 599,001 016 575,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1270,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128300 000,00300 000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)1290,000,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130500 000,00500 000,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)13176 427,0062 118,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)13249 519,0039 870,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)13311 015,00112 438,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1340,000,00
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)1350,000,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138136269 479,00242 775,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13749 762,0040 655,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)138219 717,00202 120,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139316 715,0019 241,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)1400,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)1410,000,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)1420,000,00
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)1430,000,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1440,000,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)113 660 415,0014 785 942,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)213 771 148,0014 969 117,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)34 244 753,006 946 074,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)40,000,00
Tržby z predaja služieb (602, 606)59 415 662,007 839 773,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)60,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)76 120,0030 140,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)8101 781,00144 148,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)92 832,008 982,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 261013 246 320,0014 403 585,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)114 158 424,006 840 135,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)125 123 596,003 864 618,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)130,000,00
Služby (účtová skupina 51)141 977 639,001 847 516,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)151 727 217,001 596 420,00
Mzdové náklady (521, 522)161 221 465,001 130 471,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)170,000,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18428 475,00395 635,00
Sociálne náklady (527, 528)1977 277,0070 314,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)2019 275,006 274,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)21111 473,00102 769,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)22111 473,00102 769,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)230,000,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)2482 070,00116 663,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)250,000,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)2646 626,0029 190,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27524 828,00565 532,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)282 406 876,002 263 718,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 442914 887,000,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)300,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)310,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)320,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)330,000,00
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)340,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)350,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)360,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)370,000,00
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)380,000,00
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)3913 366,000,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)400,000,00
Ostatné výnosové úroky (662A)4113 366,000,00
Kurzové zisky (663)420,000,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)430,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)441 521,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 544557 370,0078 939,00
Predané cenné papiere a podiely (561)460,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)470,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)480,000,00
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4944 278,0056 795,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)500,000,00
Ostatné nákladové úroky (562A)5144 278,0056 795,00
Kurzové straty (563)5214,006,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)530,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)5413 078,0022 138,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-42 483,00-78 939,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56482 345,00486 593,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)57106 495,00106 676,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)58111 322,00138 521,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59-4 827,00-31 845,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)600,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61375 850,00379 917,00