Účtovný výkaz

FEAG SLK Elektro s.r.o. (IČO: 31420150) vykonala dňa 28.03.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2018-01 do 2018-12.

Príloha k účtovnej závierke POD.PDFPOD_2020398941_IR_2018_2047606_3019467.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 7414 745 958,001 095 186,003 650 772,003 135 397,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 2121 340 486,001 086 060,00254 426,00307 716,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)380 421,0050 270,0030 151,0041 117,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/40,000,000,000,00
Softvér (013) - /073, 091A/580 421,0050 270,0030 151,0041 117,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/60,000,000,000,00
Goodwill (015) - /075, 091A/70,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/80,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/90,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/100,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)111 260 065,001 035 790,00224 275,00266 599,00
Pozemky (031) - /092A/12265,000,00265,00266,00
Stavby (021) - /081, 092A/13273 930,00188 348,0085 582,0093 751,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14985 051,00847 442,00137 609,00171 513,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17819,000,00819,00819,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/180,000,000,00250,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/190,000,000,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)210,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/220,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/230,000,000,000,00
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/240,000,000,000,00
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/250,000,000,000,00
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/260,000,000,000,00
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/270,000,000,000,00
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/280,000,000,000,00
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/290,000,000,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)300,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/310,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/320,000,000,000,00
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71333 387 702,009 126,003 378 576,002 736 831,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)34414 725,009 126,00405 599,00486 537,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35414 725,009 126,00405 599,00486 537,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/360,000,000,000,00
Výrobky (123) - /194/370,000,000,000,00
Zvieratá (124) - /195/380,000,000,000,00
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/390,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/400,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)4142 273,000,0042 273,0010 428,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)420,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/430,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/440,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/450,000,000,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)460,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/470,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/480,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A490,000,000,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)500,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/510,000,000,000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)5242 273,000,0042 273,0010 428,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)532 722 030,000,002 722 030,001 986 108,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)541 853 607,000,001 853 607,001 061 570,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/550,000,000,0032 484,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/560,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/571 853 607,000,001 853 607,001 029 086,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58863 310,000,00863 310,00917 950,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/590,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/600,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/610,000,000,000,00
Sociálne poistenie (336) - /391A/620,000,000,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/630,000,000,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)640,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/655 113,000,005 113,006 588,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)660,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/670,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/680,000,000,000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)690,000,000,000,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/700,000,000,000,00
Finančné účty r. 72 + r. 7371208 674,000,00208 674,00253 758,00
Peniaze (211, 213, 21X)723 542,000,003 542,002 272,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73205 132,000,00205 132,00251 486,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7417 770,000,0017 770,0090 850,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)750,000,000,002 188,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)7617 770,000,0017 770,0044 245,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)770,000,000,000,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)780,000,000,0044 417,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141793 650 772,003 135 397,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100801 306 137,00926 221,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)816 639,006 639,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)826 639,006 639,00
Zmena základného imania +/- 419830,000,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)840,000,00
Emisné ážio (412)850,000,00
Ostatné kapitálové fondy (413)860,000,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 8987664,00664,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)88664,00664,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)890,000,00
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92900,000,00
Štatutárne fondy (423, 42X)910,000,00
Ostatné fondy (427, 42X)920,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)930,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)940,000,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)950,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)960,000,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997918 917,00570 238,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)98918 917,00570 238,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)990,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100379 917,00348 680,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 1401012 344 635,002 209 176,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)1022 255,0018 972,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)1030,000,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1040,000,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1050,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)1060,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1070,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1080,000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1090,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)1100,0015 671,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)1110,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)1120,000,00
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)1130,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1142 255,001 102,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)1150,002 199,00
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1160,000,00
Odložený daňový záväzok (481A)1170,000,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 12011844 363,0044 363,00
Zákonné rezervy (451A)1190,000,00
Ostatné rezervy (459A, 45X)12044 363,0044 363,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)1210,000,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)1222 036 001,001 893 314,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)1231 021 575,00935 393,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1240,0011 204,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1250,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1261 021 575,00924 189,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1270,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128300 000,00300 000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)1290,000,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130500 000,00500 000,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)13162 118,0058 736,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)13239 870,0037 458,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)133112 438,0061 727,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1340,000,00
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)1350,000,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138136242 775,00103 402,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13740 655,0040 527,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)138202 120,0062 875,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)13919 241,00149 125,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)1400,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)1410,000,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)1420,000,00
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)1430,000,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1440,000,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)114 785 942,0013 085 295,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)214 969 117,0013 178 307,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)36 946 074,005 247 226,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)40,000,00
Tržby z predaja služieb (602, 606)57 839 773,007 838 069,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)60,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)730 140,002 341,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)8144 148,0047 250,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)98 982,0043 421,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 261014 403 585,0012 666 682,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)116 840 135,005 199 102,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)123 864 618,004 175 658,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)130,000,00
Služby (účtová skupina 51)141 847 516,001 685 237,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)151 596 420,001 423 458,00
Mzdové náklady (521, 522)161 130 471,001 014 177,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)170,000,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18395 635,00352 073,00
Sociálne náklady (527, 528)1970 314,0057 208,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)206 274,003 847,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)21102 769,0096 301,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)22102 769,0096 301,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)230,000,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)24116 663,0044 769,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)250,000,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)2629 190,0038 310,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27565 532,00511 625,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)282 263 718,002 027 639,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44290,001,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)300,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)310,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)320,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)330,000,00
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)340,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)350,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)360,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)370,000,00
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)380,000,00
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)390,000,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)400,000,00
Ostatné výnosové úroky (662A)410,000,00
Kurzové zisky (663)420,001,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)430,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)440,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 544578 939,0065 229,00
Predané cenné papiere a podiely (561)460,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)470,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)480,000,00
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4956 795,0047 816,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)500,000,00
Ostatné nákladové úroky (562A)5156 795,0047 816,00
Kurzové straty (563)526,00125,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)530,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)5422 138,0017 288,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-78 939,00-65 228,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56486 593,00446 397,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)57106 676,0097 717,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)58138 521,0088 389,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59-31 845,009 328,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)600,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61379 917,00348 680,00