Účtovný výkaz

FEAG SLK Elektro s.r.o. (IČO: 31420150) vykonala dňa 05.03.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2017-01 do 2017-12.

Príloha k účtovnej závierke POD.PDFPOD_2020398941_IR_2017_1599768_2502027.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 7414 169 658,001 034 261,003 135 397,003 778 551,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 2121 332 851,001 025 135,00307 716,00279 788,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)374 358,0033 241,0041 117,0047 218,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/40,000,000,000,00
Softvér (013) - /073, 091A/574 358,0033 241,0041 117,0047 218,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/60,000,000,000,00
Goodwill (015) - /075, 091A/70,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/80,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/90,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/100,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)111 258 493,00991 894,00266 599,00232 570,00
Pozemky (031) - /092A/12266,000,00266,00266,00
Stavby (021) - /081, 092A/13273 930,00180 179,0093 751,00102 211,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14983 228,00811 715,00171 513,00129 274,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17819,000,00819,00819,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/18250,000,00250,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/190,000,000,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)210,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/220,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/230,000,000,000,00
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/240,000,000,000,00
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/250,000,000,000,00
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/260,000,000,000,00
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/270,000,000,000,00
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/280,000,000,000,00
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/290,000,000,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)300,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/310,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/320,000,000,000,00
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71332 745 957,009 126,002 736 831,003 447 645,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)34495 663,009 126,00486 537,00369 621,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35495 663,009 126,00486 537,00369 621,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/360,000,000,000,00
Výrobky (123) - /194/370,000,000,000,00
Zvieratá (124) - /195/380,000,000,000,00
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/390,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/400,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)4110 428,000,0010 428,0019 756,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)420,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/430,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/440,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/450,000,000,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)460,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/470,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/480,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A490,000,000,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)500,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/510,000,000,000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)5210 428,000,0010 428,0019 756,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)531 986 108,000,001 986 108,002 727 635,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)541 061 570,000,001 061 570,001 489 722,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/5532 484,000,0032 484,000,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/560,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/571 029 086,000,001 029 086,001 489 722,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58917 950,000,00917 950,001 233 262,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/590,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/600,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/610,000,000,000,00
Sociálne poistenie (336) - /391A/620,000,000,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/630,000,000,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)640,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/656 588,000,006 588,004 651,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)660,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/670,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/680,000,000,000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)690,000,000,000,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/700,000,000,000,00
Finančné účty r. 72 + r. 7371253 758,000,00253 758,00330 633,00
Peniaze (211, 213, 21X)722 272,000,002 272,004 519,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73251 486,000,00251 486,00326 114,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7490 850,000,0090 850,0051 118,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)752 188,000,002 188,0044 944,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)7644 245,000,0044 245,000,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)770,000,000,000,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)7844 417,000,0044 417,006 174,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141793 135 397,003 778 551,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 10080926 221,00777 540,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)816 639,006 639,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)826 639,006 639,00
Zmena základného imania +/- 419830,000,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)840,000,00
Emisné ážio (412)850,000,00
Ostatné kapitálové fondy (413)860,000,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 8987664,00664,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)88664,00664,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)890,000,00
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92900,000,00
Štatutárne fondy (423, 42X)910,000,00
Ostatné fondy (427, 42X)920,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)930,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)940,000,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)950,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)960,000,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997570 238,00454 440,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)98570 238,00454 440,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)990,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100348 680,00315 797,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 1401012 209 176,003 001 011,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)10218 972,005 335,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)1030,000,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1040,000,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1050,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)1060,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1070,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1080,000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1090,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)11015 671,000,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)1110,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)1120,000,00
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)1130,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1141 102,00724,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)1152 199,004 611,00
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1160,000,00
Odložený daňový záväzok (481A)1170,000,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 12011844 363,0029 268,00
Zákonné rezervy (451A)1190,0029 268,00
Ostatné rezervy (459A, 45X)12044 363,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)1210,000,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)1221 893 314,001 635 817,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)123935 393,001 447 187,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)12411 204,000,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1250,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)126924 189,001 447 187,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1270,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)128300 000,000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)1290,000,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)130500 000,000,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)13158 736,0051 947,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)13237 458,0032 825,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)13361 727,00103 858,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1340,000,00
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)1350,000,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138136103 402,00137 393,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13740 527,0029 764,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)13862 875,00107 629,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139149 125,00393 198,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)1400,00800 000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)1410,000,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)1420,000,00
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)1430,000,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1440,000,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)113 085 295,0012 611 451,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)213 178 307,0012 718 833,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)35 247 226,000,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)40,000,00
Tržby z predaja služieb (602, 606)57 838 069,006 972 066,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)60,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)72 341,001 940,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)847 250,005 637 445,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)943 421,00107 382,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 261012 666 682,0012 262 241,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)115 199 102,000,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)124 175 658,003 829 536,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)130,00-19 378,00
Služby (účtová skupina 51)141 685 237,001 435 916,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)151 423 458,001 207 923,00
Mzdové náklady (521, 522)161 014 177,00859 381,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)170,000,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18352 073,00302 595,00
Sociálne náklady (527, 528)1957 208,0045 947,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)203 847,002 078,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)2196 301,0071 953,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)2296 301,0071 953,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)230,000,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)2444 769,005 702 645,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)250,005 830,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)2638 310,0025 738,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27511 625,00456 592,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)282 027 639,001 727 932,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44291,0046,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)300,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)310,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)320,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)330,000,00
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)340,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)350,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)360,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)370,000,00
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)380,000,00
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)390,0038,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)400,000,00
Ostatné výnosové úroky (662A)410,0038,00
Kurzové zisky (663)421,008,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)430,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)440,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 544565 229,0057 603,00
Predané cenné papiere a podiely (561)460,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)470,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)480,000,00
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4947 816,0049 378,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)500,000,00
Ostatné nákladové úroky (562A)5147 816,0049 378,00
Kurzové straty (563)52125,0017,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)530,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)5417 288,008 208,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-65 228,00-57 557,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56446 397,00399 035,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)5797 717,0083 238,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)5888 389,0083 333,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)599 328,00-95,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)600,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61348 680,00315 797,00