Účtovný výkaz

FEAG SLK Elektro s.r.o. (IČO: 31420150) vykonala dňa 02.03.2017 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2016-01 do 2016-12.

Príloha k účtovnej závierke POD.PDFPOD_2020398941_IR_2016_1221509_2058066.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 7414 789 300,001 010 749,003 778 551,002 278 756,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 2121 270 295,00990 507,00279 788,00216 956,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)371 787,0024 569,0047 218,002 834,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/40,000,000,000,00
Softvér (013) - /073, 091A/571 787,0024 569,0047 218,002 834,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/60,000,000,000,00
Goodwill (015) - /075, 091A/70,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/80,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/90,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/100,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)111 198 508,00965 938,00232 570,00214 122,00
Pozemky (031) - /092A/12266,000,00266,00266,00
Stavby (021) - /081, 092A/13273 930,00171 719,00102 211,00107 860,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14923 493,00794 219,00129 274,00104 307,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17819,000,00819,00819,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/180,000,000,00870,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/190,000,000,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)210,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/220,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/230,000,000,000,00
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/240,000,000,000,00
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/250,000,000,000,00
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/260,000,000,000,00
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/270,000,000,000,00
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/280,000,000,000,00
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/290,000,000,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)300,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/310,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/320,000,000,000,00
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71333 467 887,0020 242,003 447 645,002 025 755,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)34380 244,0010 623,00369 621,00261 701,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35380 244,0010 623,00369 621,00261 701,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/360,000,000,000,00
Výrobky (123) - /194/370,000,000,000,00
Zvieratá (124) - /195/380,000,000,000,00
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/390,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/400,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)4119 756,000,0019 756,0019 661,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)420,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/430,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/440,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/450,000,000,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)460,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/470,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/480,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A490,000,000,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)500,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/510,000,000,000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)5219 756,000,0019 756,0019 661,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)532 737 254,009 619,002 727 635,001 319 442,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)541 499 341,009 619,001 489 722,00888 856,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/550,000,000,0038 691,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/560,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/571 499 341,009 619,001 489 722,00850 165,00
Čistá hodnota zákazky (316A)581 233 262,000,001 233 262,00426 312,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/590,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/600,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/610,000,000,000,00
Sociálne poistenie (336) - /391A/620,000,000,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/630,000,000,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)640,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/654 651,000,004 651,004 274,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)660,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/670,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/680,000,000,000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)690,000,000,000,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/700,000,000,000,00
Finančné účty r. 72 + r. 7371330 633,000,00330 633,00424 951,00
Peniaze (211, 213, 21X)724 519,000,004 519,002 206,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73326 114,000,00326 114,00422 745,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7451 118,000,0051 118,0036 045,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)7544 944,000,0044 944,0031,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)760,000,000,0036 014,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)770,000,000,000,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)786 174,000,006 174,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141793 778 551,002 278 756,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 10080777 540,00461 743,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)816 639,006 639,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)826 639,006 639,00
Zmena základného imania +/- 419830,000,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)840,000,00
Emisné ážio (412)850,000,00
Ostatné kapitálové fondy (413)860,00201 581,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 8987664,00664,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)88664,00664,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)890,000,00
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92900,00260 804,00
Štatutárne fondy (423, 42X)910,00260 804,00
Ostatné fondy (427, 42X)920,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)930,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)940,000,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)950,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)960,000,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997454 440,00-73 720,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)98454 440,00254 946,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)990,00-328 666,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)100315 797,0065 775,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 1401013 001 011,001 817 013,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)1025 335,007 648,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)1030,000,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1040,000,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1050,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)1060,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1070,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1080,000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1090,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)1100,000,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)1110,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)1120,000,00
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)1130,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)114724,00739,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)1154 611,006 909,00
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1160,000,00
Odložený daňový záväzok (481A)1170,000,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 12011829 268,0045 268,00
Zákonné rezervy (451A)11929 268,0045 268,00
Ostatné rezervy (459A, 45X)1200,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)1210,000,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)1221 635 817,00550 547,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)1231 447 187,00410 275,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1240,0090 954,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1250,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1261 447 187,00319 321,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1270,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)1280,000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)1290,000,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)1300,000,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)13151 947,00842,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)13232 825,0025 735,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)133103 858,0075 413,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1340,000,00
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)1350,0038 282,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138136137 393,0042 831,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13729 764,0015 197,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)138107 629,0027 634,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139393 198,00370 719,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140800 000,00800 000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)1410,000,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)1420,000,00
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)1430,000,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1440,000,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)112 611 451,004 621 605,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)212 718 833,007 301 709,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)30,000,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)40,000,00
Tržby z predaja služieb (602, 606)56 972 066,004 621 565,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)60,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)71 940,000,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)85 637 445,002 677 729,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)9107 382,002 415,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 261012 262 241,007 166 850,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)110,000,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)123 829 536,002 529 587,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)13-19 378,000,00
Služby (účtová skupina 51)141 435 916,00959 808,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)151 207 923,00912 618,00
Mzdové náklady (521, 522)16859 381,00647 649,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)170,000,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18302 595,00232 251,00
Sociálne náklady (527, 528)1945 947,0032 718,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)202 078,002 872,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)2171 953,0067 888,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)2271 953,0067 888,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)230,000,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)245 702 645,002 675 772,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)255 830,000,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)2625 738,0018 305,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27456 592,00134 859,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)281 727 932,001 132 170,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 442946,0040,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)300,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)310,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)320,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)330,000,00
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)340,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)350,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)360,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)370,000,00
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)380,000,00
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)3938,0040,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)400,0040,00
Ostatné výnosové úroky (662A)4138,000,00
Kurzové zisky (663)428,000,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)430,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)440,000,00
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 544557 603,0054 807,00
Predané cenné papiere a podiely (561)460,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)470,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)480,000,00
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4949 378,0047 187,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)500,000,00
Ostatné nákladové úroky (562A)5149 378,0047 187,00
Kurzové straty (563)5217,008,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)530,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)548 208,007 612,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-57 557,00-54 767,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)56399 035,0080 092,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)5783 238,0014 317,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)5883 333,0027 241,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59-95,00-12 924,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)600,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)61315 797,0065 775,00