Účtovný výkaz

SLK %0CELEKTRO%0C s.r.o. (IČO: 31420150) vykonala dňa 24.03.2016 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč POD pre obdobie od 2015-01 do 2015-12.

Príloha k účtovnej závierke POD.PDFPríloha k účtovnej závierke POD.PDF

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 7413 231 156,00952 400,002 278 756,002 331 792,00
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 2121 135 566,00918 610,00216 956,00253 750,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)323 641,0020 807,002 834,001 402,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/40,000,000,000,00
Softvér (013) - /073, 091A/523 641,0020 807,002 834,001 402,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/60,000,000,000,00
Goodwill (015) - /075, 091A/70,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/80,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/90,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/100,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)111 111 925,00897 803,00214 122,00252 348,00
Pozemky (031) - /092A/12266,000,00266,00266,00
Stavby (021) - /081, 092A/13271 032,00163 172,00107 860,00116 657,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14838 938,00734 631,00104 307,00133 736,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17819,000,00819,00819,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/18870,000,00870,00870,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/190,000,000,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)210,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/220,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/230,000,000,000,00
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/240,000,000,000,00
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/250,000,000,000,00
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/260,000,000,000,00
Ostatné pôžičky (067A) - /096A/270,000,000,000,00
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/280,000,000,000,00
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/290,000,000,000,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)300,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/310,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/320,000,000,000,00
Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71332 059 545,0033 790,002 025 755,002 040 484,00
Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)34291 701,0030 000,00261 701,00198 482,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/35291 701,0030 000,00261 701,00198 482,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/360,000,000,000,00
Výrobky (123) - /194/370,000,000,000,00
Zvieratá (124) - /195/380,000,000,000,00
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/390,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/400,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)4119 661,000,0019 661,006 736,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)420,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/430,000,000,000,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/440,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/450,000,000,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)460,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/470,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/480,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A490,000,000,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)500,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/510,000,000,000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)5219 661,000,0019 661,006 736,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)531 323 232,003 790,001 319 442,001 313 812,00
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)54892 646,003 790,00888 856,00857 062,00
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/5538 691,000,0038 691,000,00
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/560,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/57853 955,003 790,00850 165,00857 062,00
Čistá hodnota zákazky (316A)58426 312,000,00426 312,00451 839,00
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/590,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/600,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/610,000,000,000,00
Sociálne poistenie (336) - /391A/620,000,000,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/630,000,000,000,00
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)640,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/654 274,000,004 274,004 911,00
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)660,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/670,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/680,000,000,000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)690,000,000,000,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/700,000,000,000,00
Finančné účty r. 72 + r. 7371424 951,000,00424 951,00521 454,00
Peniaze (211, 213, 21X)722 206,000,002 206,00633,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)73422 745,000,00422 745,00520 821,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)7436 045,000,0036 045,0037 558,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)7531,000,0031,0037 558,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)7636 014,000,0036 014,000,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)770,000,000,000,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)780,000,000,000,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141792 278 756,002 331 792,00
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 10080461 743,00395 969,00
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)816 639,006 639,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)826 639,006 639,00
Zmena základného imania +/- 419830,000,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)840,000,00
Emisné ážio (412)850,000,00
Ostatné kapitálové fondy (413)86201 581,00201 581,00
Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 8987664,000,00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)88664,000,00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)890,000,00
Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 9290260 804,00260 804,00
Štatutárne fondy (423, 42X)91260 804,00260 804,00
Ostatné fondy (427, 42X)920,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)930,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)940,000,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)950,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)960,000,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 9997-73 720,00-228 410,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)98254 946,00100 256,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)99-328 666,00-328 666,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)10065 775,00155 355,00
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 1401011 817 013,001 935 823,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)1027 648,00810 283,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)1030,000,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1040,000,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)1050,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)1060,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1070,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1080,000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)1090,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)1100,00800 000,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)1110,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)1120,000,00
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)1130,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)114739,001 183,00
Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)1156 909,009 100,00
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1160,000,00
Odložený daňový záväzok (481A)1170,000,00
Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 12011845 268,0045 268,00
Zákonné rezervy (451A)11945 268,0045 268,00
Ostatné rezervy (459A, 45X)1200,000,00
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)1210,000,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)122550 547,00854 787,00
Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)123410 275,00727 360,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)12490 954,000,00
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)1250,000,00
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)126319 321,00727 360,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1270,000,00
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)1280,000,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)1290,000,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)1300,000,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)131842,001 242,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)13225 735,0025 590,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)13375 413,0060 248,00
Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)1340,000,00
Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)13538 282,0040 347,00
Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 13813642 831,0054 915,00
Zákonné rezervy (323A, 451A)13715 197,0027 060,00
Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)13827 634,0027 855,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)139370 719,00170 570,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)140800 000,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)1410,000,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)1420,000,00
Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)1430,000,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1440,000,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1450,000,00

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
Bežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)14 621 605,004 663 027,00
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)27 301 709,006 707 065,00
Tržby z predaja tovaru (604, 607)30,000,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)40,000,00
Tržby z predaja služieb (602, 606)54 621 565,004 663 027,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)60,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)70,0026 804,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)82 677 729,001 982 525,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)92 415,0034 709,00
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26107 166 850,006 452 386,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)110,000,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)122 529 587,002 505 273,00
Opravné položky k zásobám (+/-) (505)130,0030 000,00
Služby (účtová skupina 51)14959 808,00969 272,00
Osobné náklady (r. 16 až r. 19)15912 618,00879 705,00
Mzdové náklady (521, 522)16647 649,00639 054,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)170,000,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)18232 251,00223 433,00
Sociálne náklady (527, 528)1932 718,0017 218,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)202 872,002 617,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)2167 888,0055 411,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)2267 888,0055 411,00
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)230,000,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)242 675 772,001 986 184,00
Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)250,003 790,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)2618 305,0020 134,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)27134 859,00254 679,00
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)281 132 170,001 185 286,00
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 442940,0033,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)300,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)310,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)320,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)330,000,00
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)340,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)350,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)360,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)370,000,00
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)380,000,00
Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)3940,0025,00
Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)400,000,00
Ostatné výnosové úroky (662A)4140,0025,00
Kurzové zisky (663)420,000,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)430,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)440,008,00
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 544554 807,0058 517,00
Predané cenné papiere a podiely (561)460,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)470,000,00
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)480,000,00
Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)4947 187,0045 385,00
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)500,000,00
Ostatné nákladové úroky (562A)5147 187,0045 385,00
Kurzové straty (563)528,0016,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)530,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)547 612,0013 116,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)55-54 767,00-58 484,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)5680 092,00196 195,00
Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)5714 317,0040 840,00
Daň z príjmov splatná (591, 595)5827 241,0044 377,00
Daň z príjmov odložená (+/-) (592)59-12 924,00-3 537,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)600,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)6165 775,00155 355,00