Účtovný výkaz

SLK %0CELEKTRO%0C s.r.o. (IČO: 31420150) vykonala dňa 11.06.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

POD101_2020398941_IR_2013_241197_628597.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 06112 369 670,00842 993,001 526 677,001 673 850,00
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 02121 050 428,00842 993,00207 435,00245 093,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)320 987,0018 531,002 456,003 510,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/40,000,000,000,00
Softvér (013) - /073, 091A/520 987,0018 531,002 456,003 510,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/60,000,000,000,00
Goodwill (015) - /075, 091A/70,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/80,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 09390,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A100,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)111 029 441,00824 462,00204 979,00241 583,00
Pozemky (031) - 092A12266,000,00266,00266,00
Stavby (021) - /081, 092A/13271 032,00145 409,00125 623,00134 987,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14756 454,00679 053,0077 401,00104 641,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/17819,000,00819,00819,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 09418870,000,00870,00870,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A190,000,000,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)210,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A220,000,000,000,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A230,000,000,000,00
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A240,000,000,000,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A250,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A260,000,000,000,00
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A270,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A280,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A290,000,000,000,00
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055301 264 609,000,001 264 609,001 289 452,00
Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)31214 149,000,00214 149,00244 461,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/32214 149,000,00214 149,00244 461,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/330,000,000,000,00
Výrobky (123) - 194340,000,000,000,00
Zvieratá (124) - 195350,000,000,000,00
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/360,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A370,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)383 200,000,003 200,000,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A390,000,000,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)400,000,000,000,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A410,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A420,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A430,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A440,000,000,000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)453 200,000,003 200,000,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)46618 241,000,00618 241,001 017 354,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A47281 333,000,00281 333,00489 625,00
Čistá hodnota zákazky (316A)48285 222,000,00285 222,00434 013,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A490,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A500,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A510,000,000,000,00
Sociálne poistenie (336) - 391A520,000,000,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A5351 488,000,0051 488,0092 666,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A54198,000,00198,001 050,00
Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)55429 019,000,00429 019,0027 637,00
Peniaze (211, 213, 21X)567 299,000,007 299,001 142,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)57421 720,000,00421 720,0026 495,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA580,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/590,000,000,000,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291600,000,000,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)6154 633,000,0054 633,00139 305,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)625 385,000,005 385,008 441,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)6341 248,000,0041 248,0041 309,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)640,000,000,000,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)658 000,000,008 000,0089 555,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121661 526 677,001 673 850,00
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 08767240 614,00140 358,00
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)686 639,006 639,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)696 639,006 639,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)700,000,00
Zmena základného imania +/- 419710,000,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)720,000,00
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)73201 581,00201 581,00
Emisné ážio (412)740,000,00
Ostatné kapitálové fondy (413)75201 581,00201 581,00
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)760,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)770,000,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)780,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)790,000,00
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)80260 804,00260 804,00
Zákonný rezervný fond (421)810,000,00
Nedeliteľný fond (422)820,000,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)83260 804,00260 804,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 08684-328 666,00-280 152,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)850,000,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)86-328 666,00-280 152,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)87100 256,00-48 514,00
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118881 286 063,001 533 492,00
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)89119 509,0066 726,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)900,000,00
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)9116 971,0066 726,00
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)9260 268,000,00
Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)9342 270,000,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)949 883,0033 148,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)950,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)960,000,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)970,000,00
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)980,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)990,000,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)1000,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)1010,000,00
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)1020,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1031 517,004 719,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)1048 366,0013 943,00
Odložený daňový záväzok (481A)1050,0014 486,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)106356 671,001 249 626,00
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)107252 085,00529 316,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1080,000,00
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)10931 504,0021 288,00
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)1100,000,00
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)1110,000,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)1120,00600 000,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)1131 321,001 571,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)11422 428,0029 178,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)1150,006 520,00
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)11649 333,0061 753,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)117800 000,00150 000,00
Bankové úvery r. 119 + r. 1201180,0033 992,00
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)1190,0033 992,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)1200,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)1210,000,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)1220,000,00
Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)1230,000,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1240,000,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1250,000,00